Skre­vet un­der ind­tryk af den rædselsfulde po­li­tis­ke ka­ka­fo­ni, der uds­pil­le­de sig i 2015, da flygt­nin­ge­ne gik på vores veje, stats­mi­nis­te­ren var til rødvins­druk­kent mo­de­­show, og po­li­ti­ets øverste chef, måt­te ta­ge sig af po­li­tik­ken. Es­sayet blev se­ne­re ud­gi­vet i for­la­get Det Poetiske Bu­re­aus ma­ga­sin af sam­me navn

En Forfærdelig Sang

Der er en fortælling om en af de store danske sønner, komponisten Carl Nielsen, der ifølge samtidens omtale, ikke var sen til at selv at indse egen fylde, geni og betydning. Men selv om hans geni var u­­omtvisteligt, var det dog aldrig helt så fyldigt i betydning og vigt­ighed som egen selvopfattelse ellers bød Carl at tro. En vigtig mand, der troede han var vigtigere end han var.

Forne tiders lirekassemand. I dag drejes håndtaget ganske rubato på Tinge.

Der er en fortælling om en af de store dans­ke sønner, kom­po­nis­ten Carl Niel­sen, der ifølge sam­ti­dens om­ta­le, ik­ke var sen til at selv at in­d­se egen fyl­de, ge­ni og be­tyd­ning. Men selv om hans ge­ni var uom­tvi­ste­ligt, var det dog al­d­rig helt så fyl­digt i be­tyd­ning og vig­tig­hed som egen sel­v­opfat­tel­se el­lers bød Carl at tro. En vig­tig mand, der tro­ede han var vig­ti­ge­re end han var.

En dag da den store kom­po­nist spad­se­re­de ind på sit ar­be­j­de ved det Kgl. Dans­ke Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um, pas­se­re­de han en li­re­kas­se­mand. Fra kas­sen lød den al­le­re­de den­gang vel­kend­te Carl Niel­sen me­lo­di "Jeg ved en lærkerede", men li­re­kas­se­man­dens fo­re­drag af san­gen pas­se­de ik­ke Carl. Han gik hen til li­re­kas­se­dre­je­ren og for­ma­ne­de: "Jeg er kom­po­nis­ten, og de spil­ler for lang­somt". Li­re­kas­se­man­den sat­te tjenst­vil­ligt tem­po­et op, og da Carl hørte at det var godt fort­sat­te hans sin be­tyd­ningsfulde færd. Næste dag pas­se­re­de Carl igen li­re­kas­se­man­den, men den­ne dag gjor­de han store øjne. Der på li­re­kas­sen, der sta­dig drejede Carls els­ke­de lærkerede-me­lo­di, stod nu et skilt med sir­lig skrift: "Elev af Carl Niel­sen!". An­ek­do­tens sand­heds­værdi skal ik­ke ga­ran­te­res af un­der­tegne­de, men un­der­hol­den­de er den. Det er al­tid mor­somt at se hov­mod punk­te­ret, i hvert fald for de af os som li­vet ik­ke har til­ski­kket lev­ned og po­si­ti­on, der in­d­by­der til li­ge den karaktermæssige svag­hed.

En an­den kunst­ner, en mand hvis me­tier det er at for­me den of­fent­li­ge per­cep­ti­on af vir­ke­lig­he­den så den pas­ser til hans mos­ters vov­se og dens glu­b­en­de ap­pe­tit, synes at li­de af et li­gnen­de sel­vo­ver­vur­de­ren­de ego, endskønt det er stærkt tvivl­somt om his­to­ri­en på sam­me må­de, som den har gjort det for Carl, vil til­ken­de ham no­get egent­lig ge­ni. Den­ne kunst­ner har et snævert re­per­toire af evigt ro­te­re­de og gen­ta­gne me­lo­dier. Sids­te års me­lo­di var af mo­ralsk ka­rak­ter. Den for­tal­te os, at man­ge nød et dri­ver­liv be­talt af få, og at det der­for var nødvendigt at rus­ke op i dis­se "man­ge", en op­ga­ve de ik­ke selv mag­te­de, da de var sun­ket til­ba­ge i ideligt upro­duk­tivt, nav­le­pil­len­de, omverdensafkrævende og over­då­digt dri­ver­liv. San­gen hed "Det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­be­j­de".

I år er me­lo­di­en af me­re na­tio­nal­ro­man­tisk ka­rak­ter, og nu hed­der den "Vi skal pas­se på Dan­mark". Den er al­le­re­de et hit. For den gør det, som en god me­lo­di skal; den fører os ud på en emo­tio­nel rej­se. En rej­se der be­gyn­der i gråd, ar­be­j­der sig gen­nem til le­j­lig­he­den del­vis kon­strue­ret, del­vis opblæst kon­flikt, hvis dra­ma overs­pil­les, for til sidst at fin­de ro i hjem­mets tryg­ge, af­lås­te ar­ne. Omkvædet af­syn­ges ved for­skel­li­ge le­j­lig­he­der. Vi har hørt det som nytårsløfte og vi har li­ge hørt det i va­ria­tio­nen "Vi kan og skal pas­se på Dan­mark" i for­bin­delse med bes­lut­nin­gen om eta­ble­rin­gen af det nye og ab­so­lut nødvendige na­tio­na­le fæstningsværk, en ægte dansk-bol­ches­tri­bet grænsekontrol, der på even­tyr­lig vis skal hol­de os skærmet fra al­ver­dens fortrædeligheder. Sang­er­ens stem­me er, om ik­ke dyb og malm­fuld, så dog forsøgt lagt i det ret­te indtrængende le­je. Et le­je, der sam­men med teks­tens bud­s­kab har den op­ga­ve at fin­de vej ind i vore hjer­ters ubetænksomme dyb. Helt ind i de in­der­s­te kam­re, der­in­de hvor den, i øvrigt li­ge­le­des kunst­færdigt kon­strue­re­de og i hvert fald iv­rigt pos­tu­le­re­de, nationalfølelse an­gi­ve­lig­vis skul­le sid­de. “Vi skal pas­se på Dan­mark” - det ly­der al­fa­der­ligt, trygt og godt. En stærk fa­der­ski­kkel­se har hånd om si­tua­tio­nen og han skal nok pas­se på os. Vi er hjem­me. At fa­de­rens hånd, som også i så man­ge af lan­dets hjem, er let­te­re rødlig, blodsprængt og op­pus­tet af for me­gen vinøs in­spi­ra­ti­on, og at fa­de­rens selvfølelse ud­vi­ser sam­me sym­pto­mer, blodsprængt, op­pus­tet og let­te­re dir­ren­de, glem­mer vi helt. Vi glem­mer helt at han ødsler fa­mi­li­ens pen­ge, de pen­ge der bur­de være øremærket vore børns kost og op­dra­gel­se, væk på tant og fjas med ven­ner­ne, store bi­ler, for­ret­ningseven­tyr og rej­ser i fly med in­d­byg­get spa. Og vi glem­mer helt, at han la­der stå til her­hjem­me, og er be­gyndt at sælge ud af in­ven­ta­ret, for at finan­sie­re hans eg­ne u­mæt­te­li­ge be­hov. Bøger, brændeovn, op­spa­ring, kælderens for­råd af spi­se­va­rer, alt rea­li­se­res, som når slag­te­ren skærer pund af sig selv, for at billiggøre det kød han sælger.

Der er man­ge spørgsmål, men san­gen er kom­po­ne­ret som dra­ma­tisk si­re­ne­sang. Den er kløgtigt ar­ran­ge­ret, et ar­ran­ge­ment der kun kan til­ret­te­lægges af den kao­tis­ke im­pro­vi­sa­ti­ons tilfældigt og plud­se­ligt op­ståe­de ge­nia­li­tet. Ko­ret af bud­brin­ger­ne de­ler sig fri­vil­ligt op i me­nings­so­pra­ner og hold­nings­ba­suner. So­pra­ner­ne skærer i vore ører og med fals­ke an­ek­do­ter om fryg­te­li­ge over­greb, helt fra børnehavetvang af spi­se­va­ner, til store sor­te plet­ter på Nørrebro, pis­kes vores ad­re­na­lin op, mens hold­nings­ba­sun­er­nes dy­be og ubestem­me­li­ge brum­men af­syn­ges fra bla­de af forskrue­de sta­tis­tik­ker, der al­le lo­ver kul­tur­ka­ta­stro­fer og snar­ligt ø­ko­no­misk kol­laps. Dys­fo­ni­en vækker angs­tens kval­me u­be­hag i vort ind­re, og in­d­gy­der ide­er hvis gang på jord, his­to­ri­en for længe si­den har vist, var som march i blind­­gy­der; fu­ti­le, far­li­ge, fals­ke, for­mørkede og forløjede. “No­get er på vej, no­get vi ik­ke ken­der, no­get der ik­ke er som os”. Nu be­gyn­der det el­lers in­tet­si­gen­de omkvæd at gi­ve me­ning og dets ord­lyd - “Vi må og skal pas­se på Dan­mark” - klin­ger in­sis­te­r­en­de ud over ko­ret, som om at no­gen no­gens­in­de men­te no­get an­det. Jo, der er skam fa­re på færde, og vi ken­der den ik­ke og vi bli­ver su­get ind, vi bli­ver hyp­no­ti­se­re­de. Man­ge er al­le­re­de fan­get af tran­cen, og har for længst de­po­ne­ret al egen tan­ke deri, mens sta­di­gt fle­re bli­ver su­get ind for første gang. Fle­re og fle­re be­gyn­der, at se det som end­nu ik­ke er sket, og som al­d­rig vil ske, som år­sag til der al­le­re­de sker, og jo me­re vi syn­ger med, jo me­re vi gen­ta­ger san­gens stro­fer for hin­an­den, des me­re rig­tigt bli­ver dens buds­kab. Nu er der er en­de­lig en grund til, at fle­re og fle­re børn bli­ver for­ar­me­de, fle­re og fle­re mødre bli­ver bli­ver sy­ge, fle­re og fle­re fædre mis­ter selvværd, fle­re og fle­re fa­mi­lier sprækker, fle­re og fle­re hu­se står ube­bo­ede hen, og at fle­re og fle­re børn ri­ves midt over af modvillige forældre, der sønderknuste må gi­ve op. Mødre, der kol­lap­ser psy­kisk og fy­sisk, mås­ke for­di fa­de­ren har mis­tet sig selv, mås­ke di­rek­te for­an­le­di­get af fa­de­ren - der in­den længe er ude, ik­ke længere har hjem, og i ste­det flak­ker rundt på gad­er­ne med flas­ken som enes­te kon­stant, trøst og kærlighed. Dis­se fædre får sels­kab på over­fyld­te her­ber­ger af de­res ny­voks­ne søn­ner og døtre hvis frem­tid skul­le ha­ve været så god men nu er fak­tisk skidt. Det er en fan­­tas­tisk sang: der er en grund til ulykken, og den grund uds­pil­ler sig nu, det sker nu! San­gen sætter vir­k­ning før år­sag, og al­le er hek­se­bun­det af dens forførende spil på hjer­te­har­pen, så in­gen op­d­ager at sådan kan man ik­ke gøre.

Og li­gnen­de san­ge syn­ges sta­di­gt fle­re ste­der i he­le Eu­ro­pa. Buds­ka­bet skyl­ler igen­nem det gam­le kon­ti­nent, som tid­li­ge­re bå­de den sor­te pest og dens po­li­tis­ke, brun­sk­jor­te­de artsfælle gjor­de det. Selv san­de me­lo­dier, som den tys­ke myn­dig­heds af­vis­ning af at no­gen egent­lig større mi­gra­ti­on er akut på vej, klin­ger falsk. Den re­ne dur bli­ver i den fals­ke har­mo­ni sat som evig spændt tri­to­nus, djævlens in­ter­val, og bli­ver der­for kun hur­tigt mar­ke­ret, som et vild­fa­rel­sens leit­mo­tif af en en­kelt kor­­san­ger el­ler to. Alt der gi­ver me­ning er falsk, og alt der er falsk gi­ver me­ning. “Vi har 400 bevæbnede mænd” gjal­der en so­lo-so­pran hæsligt, men den stro­fe dør ud, den tys­ke me­lo­di forstyr­rer dis­har­mo­ni­en med sin nøgternt stram­me har­mo­ni og fuldstændigt takt- og lov­fas­te tråd. Men klar­syn kan kun skære gen­nem sinds­sy­ge i kor­te, flæn­sen­de øjeblikke. Hvis sinds­sy­gen har fat, må en stærkere kur til, og in­gen …​ in­gen …​ synes at ken­de den kur. Al­le over­gi­ver sig lys­tigt, og klør løs i sinds­sy­gen, som var den et åbent sår, man i vir­ke­lig­he­den me­get hel­le­re bur­de la­de være.

Vort el­lers ly­se sind blun­des, og den un­ge blon­de pi­ge er ej længere en sang, men et vræl. Om­ver­de­nen kla­ger over støjen fra det dans­ke hus. Om­ver­de­nen ser til i må­ben­­de vantro, og spørger: Kan det vir­ke­ligt ha­ve sin rig­tig­hed? Skal det ly­de sådan? Og al­fa­de­ren, den skæve me­lo­dis um­u­si­kals­ke mes­ter, sen­der en af si­ne pro­selyt­ter ud i ver­den, med en for­sikring om at, nej, det er uhyr­ligt at spørge sådan. Det er u­hyr­­ligt at an­kla­ge os for at spil­le så falsk, vi har skam stemt vore in­stru­men­ter! Hvor­på pro­selyt­ten ven­der hjem og bli­ver un­der­kendt af so­lo-so­pra­nen, der med en stem­me der kan sprænge bå­de glas og ram­mer, in­si­ste­rer, JO! det er sådan vi syn­ger. En an­den pro­selyt ven­der blik­ket mod hjem­li­ge els­ke­re af sag­lig­he­dens har­mo­ni, af li­vets le­ve­de sang og for­ma­ner: Se nu hvad i har gjort, alt er je­res skyld, hvor­for syn­ger i ik­ke som os? Som om for­ne ti­ders blon­de pi­ge sang for­kert, og at det er hen­des skyld - ik­ke den sking­re søsters - at om­ver­de­nen kla­ger. At­ter bli­ver har­mo­ni­ens vel­klin­gen­de dur-tre­klang, gjort til dis­har­mo­ni­ens år­sag, rod og væsen.

Carl Niel­sen var et ge­ni, det er Løkke ik­ke. Al­li­ge­vel ser vi i dag alt for man­ge li­re­kas­ser, med skil­te hvor­på der står "Elev af Lars Ras­mus­sen", og hånd­ta­ge­ne dre­jes, nej kværnes, med sam­men­bidt, stift stir­ren­de og vel­løn­net ild­hu. Tænk sig, ele­ver af en hykler, en grå­dig­hans, en svig­ten­de og en udyg­tig. En di­ri­gent, der bas­ker med ar­me, ben og ham­mer, og får en jam­mer ud af det he­le -- og hans ele­ver står i kø.

Det er i sand­hed i un­der­li­ge luf­te, at vi går mod det, der me­re og me­re lig­ner en oplys­nin­gens formørkelse, en vederhæftighedens skum­ring. Er det­te de­mo­kra­ti­ets liv­saf­ten?

— ESM