En Indvandrer fra Fjernvarmeland

Det følgende er den ikke-korrekturlæste version af mit bidrag til bogen “Inside Outside Istedgade” (2015). Bogen er til­ret­te­lagt af kunstner Hanne Lise Thomsen, med fotografier af Steven Achiam, samt ikke mindst en lang række fotos og for­tæl­ling­er fra beboere på Istedgade. Bag udgivelsen står Statens Kunst­fond og Københavns Kommune.

Et billede af mig på bas - formentlig taget i Roskilde lige før jeg flyttede til Vesterbro. 19-20 år gammel, No Future og en røvfuld i dåbsgave. Håret og udsynet er sort.
19-20 år gammel, No Future og en røvfuld i dåbsgave. Håret og udsynet er sort.

Jeg flygtede fra købstadens småborgerlighed til Ves­terbros rå, men indiskutable, rummelighed, og jeg bor her stadigvæk. Men køb­staden må være gæ­ret over. Som tung sirup er den rendt ned af Valby bakke, og nu bor jeg i den igen. Jeg kan be­stemt ikke savne al det lort, der var på Istedgade, men jeg følte mig mere hjemme dengang end nu, og den slags savner man altid.

I en 4. sals le­j­lig­hed på Vik­to­ria­g­ade lig­ger en ung fyr og er gans­ke uaf­vi­den­de ved at drømme sig ud af he­le gesjæften. Han har ik­ke ta­get junk, men det er ri­me­ligt at an­ta­ge at han har slået ef­ter­trykke­ligt til Søren af­te­nen fo­rin­den. Der er næsten in­gen ilt i lo­ka­let og sor­te sod­f­nug dan­ser rundt i he­le det lil­le værelse. Fy­ren er til­flyt­ter fra det midtsjællandske fjern­var­me­land og han har s'gu glemt at åb­ne spjældet i pe­tro­le­umsov­nen. Den slags kan man dø af. Fy­ren er mig, og det gik som det skul­le. Min kam­merat kom hjem og fik åb­net vin­du­er­ne. Tænk hvis han i ste­det var gået ned på Ca­fe Fat­tys for at luk­ke nat­ten ned med ma­ner. Is­ted­gade var sgu et no­get an­der­le­des sted, når alt man kend­te til var Vestegnen og Ro­s­kil­de. Første nat jeg sov der, faldt jeg i søvn til har­mo­ni­ka-mu­sik fra en an­den le­j­lig­heds fes­ti­vi­tas. In­gen kla­ge­de, og det lød også pis­se­hyg­ge­ligt. Jeg kan hus­ke jeg smi­le­de mig i søvn …​ her var folk var­me og le­ven­de tænkte jeg. Se­ne­re lærte jeg at det var de ik­ke al­tid al­le sam­men; det ske­te at man stødte på in­di­vi­der der var ret kol­de og bogsta­ve­lig talt ret døde. Den gang var der junk over­alt. No­get der til gengæld al­d­rig ske­te var at man stod kl 03 om nat­ten og tænkte: hvor skal vi egent­lig ha den næste ba­jer? Og en an­den ting jeg hur­tigt lærte var, at det som re­gel kun var nødvendigt at løbe fra en røvfuld hvis man de­ci­de­ret selv udløste den. Folk hav­de for travlt med de­res eg­ne pro­jek­ter til at en smu­le ey­li­nerpunk ku' im­po­ne­re. De­j­lig lil­le kon­trast til det har­mo­nis­ke købstadsliv jeg kom fra.

I sen-80erne hav­de man na­tur­lig­vis ik­ke mo­bil-te­le­fo­ner og i Is­ted­gade og omegn var der in­gen dørtelefoner hel­ler. Det betød at op­gan­gen tit flød over med jun­ki­er­nes helt særlige vi­sit­kort: kany­ler, blodstænk og men­nes­kel­ort. Det var om at se sig for når man kom hjem, og lys i op­gan­gen var der som re­gel ik­ke no­get af. Det var især om vin­te­ren, for vin­tre­ne var marv- og ben­fry­sen­de kol­de i det tiår, og jun­kier kan vist hver­ken li­de kul­de el­ler for me­gen of­fent­lig­hed, når de dyr­ker de­res no­get særegne hob­by. Den gang var stof­fet he­ro­in, og det gav dem et no­get an­det, me­re ro­ligt –men også me­re brand­far­ligt– tem­po end det man ser i dag. I dag er stof­fer­ne coke el­ler speed. Det var tit man så dem stå ret op og ned i ga­den og 'ny­de' su­set. De stod på sam­me må­de, som man gør når man står på ski; let bøjet i knæene og ar­me der sørgede for, at krops­ap­pa­ra­tet ik­ke væltede, og så na­tur­lig­vis i ul­tra-slow­mo­ti­on. Man hørte sætninger som "Hey …​ ka' du ikk' li’e lån' mig tus­ind-og-ot­te til et fix og en kakaomælk?". Selv jun­kier skal vel ha­ve no­get føde en gang i mel­lem.

Kul­den mand. Sådan en pe­tro­le­umsovn kan kun var­me det rum op den står i, så man har et rum, der næsten ik­ke er til at være i, og så er res­ten af le­j­lig­he­den ba­re pis­se­kold. Når man kom­mer hjem efter et par da­ges fravær, er he­le le­j­lig­he­den bund­fros­sen. Le­j­lig­he­den hav­de in­d­byg­get lo­kum. Min kam­merat var stolt i gang med at for­vand­le den fra et slum til no­gen­lun­de værdigt ha­bi­tat, og den li­gne­de en mel­lem­ting mel­lem un­g­kar­le­hy­bel og byg­ge­plads. Han hav­de selv in­stal­le­ret tønde og kob­let den på den fald­stam­me, der åben­bart må været, og her slog kul­den næsten skår i vores el­lers så­re ge­myt­li­ge samvær. Jeg kom nem­lig hjem en dag med min bror, og han sku' pis­se no­get så ef­ter­trykke­ligt. Lå­sen dril­le­de i døren, så jeg løb med ham op af trap­pen. Hav­de jeg ba­re gi­vet ham nøglen, hav­de han al­d­rig fået døren op. Jeg slår døren op til den klin­gen­de si­bi­ris­ke hjem­me­hyg­ge, og han spur­ter ud, og kas­ter straks med ly­de­lig let­tel­se sit 37 gra­der kur­fyr­ste­li­ge i den is­kol­de kum­me og så PING, så sprak den! Et hul på størrelse med en gl. fem­kro­ne og en fin rev­ne fra kant til fod. Han er til da­to det enes­te men­nes­ke, jeg ken­der, der har pis­set et lo­kum i stykker! In­gen hav­de pen­ge den­gang, og det ærgrede na­tur­lig­vis min ud­le­jen­de kam­merat ge­val­digt, og sådan var man­ge ting den gang: Au­to­ma­tisk helt ek­stre­me.

Jeg var mu­si­ker, rodløs, ulykke­lig og al­tid med på den værste, for den værste er al­tid bed­re end in­gen­ting. Gen­nem mu­sik­ken fik jeg hilst på On­kel Dan­ny, og det ske­te tit at jeg stødte på ham om nat­ten, når jeg re­lo­ke­re­de fra vand­hul til vand­hul. Han kom gåen­de der i trenchcoat og blød hat, og li­gne­de no­get fra si­ne eg­ne ro­maner. Han hils­te sgu al­tid så pænt – fan­dens at man ik­ke var lidt me­re nærværende og fik ko­blet sig på hans gå­tur. Men nok så me­get le­gen­da­risk lit­te­ra­tur og in­d­sigt kom­mer alt for of­te til kort, når der er øl og kvin­der i far­van­det for en ung fyr. Det var i øvrigt den­gang jeg lærte "Mit Navn Er Keith" at ken­de. Han og en kam­merat, Lars, red­de­de mig fra en af de røvfulde, jeg selv var kom­met til at udløse. Sådan et par 2 me­ter høje fy­re er sgu al­tid go­de at være ven­ner med, når man er så rap i kæften som jeg er.

Ste­det hed Kea­gans og lå i Ste­nos­ga­de. Det var en af den slags irs­ke pubber, der rent fak­tisk blev ejet og bet­jent af folk fra Ir­land, og der­for kun hav­de det fornødne irs­ke islæt i form af Kil­ken­nys, Gui­ness og en darts­ki­ve. Et pool­bord var der også. A mer­ry bunch må man si­ge, og al­tid klar på lidt retfærdigt håndgemæng. Eje­ren hav­de en over­gang po­li­ti-til­hold, og måt­te ik­ke kom­me der, men hvis man var ok, var de strå­len­de men­nes­ker, og man ku' sgu al­tid pantsætte si­ne nøgler el. lgn. for en af­tens druk, når man var på span­den.

Når Kea­gans luk­ke­de kl. 05, gik tu­ren til Ca­fe Fat­tys i Vik­to­ria­g­ade. Her ku' man få en kop kaf­fe, et runds­tykke med ost el­ler spegepølse, og et blødkogt æg til sin ba­jer. Dem der kan sin lit­te­ra­tur, ved at en vis Ole Ja­strau an­gi­ve­ligt har slået si­ne op­dig­te­de, men mås­ke al­li­ge­vel vir­ke­li­ge, fol­der på det sted i 30’er­ne. Ste­det var fyldt med folk af al­le slags, men al­le­re­de den­gang må der ha' været en hvis gen­tri­fi­ce­ring – jeg hus­ker i hvert fald flest, der som jeg selv var un­ge tilf­lyt­te­re af forskel­lig, bå­de sub­kul­tu­rel, kunst­ne­risk og hal­vu­lykke­lig ob­ser­vans. Det var jo også pis­se­nemt at få en le­j­lig­hed den­gang. Man gik lidt rundt og glo­ede, og så –bam– der står no­get tomt. Ring til te­le­fon­num­me­ret og flyt ind og be­tal 3-500 kr om må­ne­den i hus­leje.

Hvis jeg skal gi­ve en rig­tig Is­ted­gade-his­to­rie, må det bli­ve den om ver­dens største sku­es­pil­ler og en Os­car-per­for­mance, som kun jeg og en stak­kels bet­jent fik lov at op­le­ve. Vin­tre­ne var godt nok is­nen­de, men som­me­ren ku' til gengæld være de re­ne var­mehel­ve­der. Jeg kom­mer gåen­de ned af Is­ted­gade sådan en som­mer­varm dag, hvor so­len uden nå­de knal­der ned fra den sky­fri. As­fal­ten hænger ved i sko­e­ne, og alt tøj er klistret ind til krop­pen. Lug­ten i ga­den ku' bli­ve ret stram på sådan en dag. Li­ge ved en trap­pe op til et rødt bor­del (mel­lem Ækel La­tri­nes­ga­de og Vik­to­ria­gade tror jeg det var) hol­der en af de der blå Ford­kas­ser med golf-skilt i ba­gru­den og plads til 6-8 mand. En en­lig bet­jent i fuld sort uni­form og hat sid­der på det for­res­te passagersæde, og sve­de­ke­der sig; helt klart en led tjans . Det var en af den slags trap­per der lis­som fors­vin­der ind i hu­set, og som ik­ke har no­gen dør. Den fin­des ik­ke længere, karréen er for længst by­for­nyet og bygnin­gen re­vet ned og genopført. Li­ge da jeg nærmer mig bi­len for­fra, dasker en ret slidt ud­se­en­de fyr non­cha­lant ned fra bor­del­let. Han har garn­t­ris­set set skides­mart ud i '79, men det her var sna­re­re '89 og han hav­de vist ik­ke skiftet gar­de­ro­be si­den. Han går helt hen til stris­serens åb­ne vin­due, og bøjer sig frem mod vin­du­et med ar­men på bi­lens tag. Hans ud­strå­ling er så afs­lap­pet og rar, at man fuldstændig glem­mer at han li­gner no­get man ik­ke har lyst til at dan­se med. I det splitse­kund er det ty­de­ligt at bå­de betjen­ten og jeg slap­per en ken­de me­re af, og vi slap sgu' el­lers godt af i for­vejen, fucking hede! Alt­så, ba­re på grund af den her fyr, der jo for hel­ve­de li­gner en jun­kie, og yder­me­re vælter ud af et bor­del, hvor bet­jen­tens kol­le­ga­er ri­me­lig­vis hol­der po­li­ti­for­ret­ning, og så­le­des er i gang med at smadre stem­nin­gen up­s­tairs, slap­per bå­de bet­jent og jeg bed­re af. Fy­ren læner sig ind mod po­li­tibi­len, og si­ger rig­tig ven­ligt, ik­ke kælent el­ler smart, men ægte varmt og be­ha­ge­ligt:

"God dag hr. Bet­jent!"

Den fyr ku' ha lånt en halvt­red­ser til smøger li­ge der hvis han vil­le, og de kos­te­de el­lers kun en ty­ver pak­ken den­gang. Jeg kan se at bet­jen­ten, plud­se­lig pa­rat til høflig bor­ger­ser­vice, al­le­re­de er ved at reg­ne ud hvor by­kort, ligh­ter, ur og and­re småt­je­nes­te­din­ge­no­ter fra po­li­ti­ets høflighedsafdeling fore­fin­des i uni­for­men. Og uden yder­li­ge­re tilløb stik­ker fy­ren ho­ve­det helt op i bet­jen­tens fjæs, og skri­ger af si­ne lun­gers ful­de kraft: "HIPO-SVIN!", hvor­på han gans­ke uanfægtet ven­der sig om og går sin vej igen. Jeg har al­d­rig fået sådant et chok, og hvis bet­jen­tens un­der­buk­ser efterfølgende var plet­fri, bur­de han fak­tisk ha' haft en me­dal­je. Det tror jeg dog ik­ke på at de var; han må ha' slup­pet no­get. Han ku' i hvert fald helt ty­de­ligt ik­ke hol­de på an­sig­tet, og det var hans held at nakkestøtten var blød, for han spjættede li­ge så me­get med he­le krop­pen, som jeg gjor­de med in­d­vol­de­ne. Selv sprang jeg ik­ke læk vil jeg dog ger­ne poin­te­re –jeg er nem­lig mod­stan­der af en­h­ver form for my­te­dan­nelse– men det slår mig, at den fyr må ha' været ver­dens største sku­es­pil­ler. Jeg vil me­ne, at det er synd han ik­ke er me­re kendt, og han vil gi­vet­vis me­ne det mod­sat­te. To­nen var rå, når den var det, og det var den tit. Alt det her ske­te i den tid det ta­ger mig at gå tre-fi­re skide skridt, men selvfølgelig, det ta­ger jo al­tid en hel­ve­des tid at fortælle no­get.

Jeg flyg­te­de fra købstadens små­bor­ger­lig­hed til Ves­ter­bros rå, men in­dis­ku­ta­ble, rum­me­lig­hed, og jeg bor her stadigvæk. Men købstaden må være gæret over. Den er rendt ned af Val­by bak­ke som tung si­rup, og nu bor jeg i den igen. Al­ting kos­ter en mil­li­on, og der er fa’me fle­re kaf­fes­te­der, end der var ba­jer­ste­der i hi­ne da­ge – har­mo­ni­ka­mu­sik er der ik­ke no­get af. Jeg tror al­d­rig jeg flyt­ter, og jeg kan bes­temt ik­ke sav­ne det lort der var på Is­ted­gade, men jeg følte mig me­re hjem­me den­gang end jeg gør nu, og den slags sav­ner man al­tid.

— ESM